Reguły i zgody obowiązujące w relacji Pacjent-Terapeuta w Centrum Psychoterapii PRO

 

 1. Wizyty odbywają się w gabinecie psychologicznym lub za pośrednictwem wybranego komunikatora online.
 2. Umawianie wizyt. Wizyty można umawiać telefonicznie pod nr. 578-011-333, za pośrednictwem strony internetowej cppro.pl, portali: Znany Lekarz, Halo Doctor lub mailowo na adres: rejestracja@cppro.pl
 3. Charakter wizyt. Wizyta może mieć charakter konsultacji /porady psychologicznej, konsultacji diagnostycznych, psychoterapii, interwencji kryzysowej lub sesji rozwoju osobistego. W przypadku pierwszej wizyty typ usługi określa Pacjent, w przypadku kolejnych Pacjent i Terapeuta. Wizyty różnią się czasem trwania i ceną. Cennik wizyt znajduje się na portalach Znany Lekarz, Halo Doctor oraz na stronie cppro.pl. Informacji o cenniku udziela obsługa rejestracji Centrum Psychoterapii PRO.
 4. Warunki płatności :
  1. W przypadku wizyt pierwszorazowych (stacjonarnych i zdalnych) warunkiem rezerwacji terminu jest wniesienie opłaty najpóźniej w dniu zapisu. Brak wniesienia opłaty skutkuje anulowaniem zapisu w kalendarzu danego Terapeuty.
  2. Płatność za wizytę stacjonarną w formie gotówki lub Blikiem odbywa się na koniec sesji.
  3. Płatność za wizytę stacjonarną przelewem na konto pod nr 52 1140 2004 0000 3502 7773 7051 ma formę przedpłaty min. 48h przed wizytą, tak by w przeddzień wizyty płatność została zaksięgowana na koncie Centrum Psychoterapii PRO Dorota Łojewska. 
  4. Sesje psychoterapii, które odbywają się zdalnie muszą być opłacone przed terminem planowanego spotkania. Opłata przed sesją jest warunkiem rozpoczęcia danej sesji. Sesje mogą być opłacane za pomocą szybkich płatności PayU, do których link jest każdorazowo przekazywany przez rejestrację Centrum Psychoterapii PRO z co najmniej 2- dniowym wyprzedzeniem.
  5. Potwierdzeniem płatności będzie paragon fiskalnego, faktura lub innego dokumentu księgowy wydany w postaci elektronicznej, co wiąże się ze zgodą Pacjenta na wydanie i przesłanie go pod wskazany adres mailowy.
  6. W trakcie cyklicznych spotkań terapeutycznych, w przypadku braku możliwości wniesienia przez Pacjenta opłaty za daną sesję, decyzję na temat kontynuacji spotkań i terminu uiszczenia płatności podejmuje Psychoterapeuta. Jeżeli Pacjent zalega z opłatą za dwie wizyty, dalsze wizyty zostają zawieszone do czasu uregulowania zadłużenia.
  7. Opłaty za usługi dostępne w Centrum Psychoterapii PRO mogą ulegać zmianie. Pacjentów uczestniczących w psychoterapii zmiana opłaty za sesje terapeutyczne obejmuje po okresie sześciu miesięcy od daty wprowadzenia nowego cennika.
 5. Odwoływanie wizyt i odpłatność za nieobecności. Zaplanowane wizyty są odpłatne w ramach każdorazowej dostępności Terapeuty, także w wypadku nieobecności Pacjenta, poza wymienionymi poniżej wyjątkami:
  1. Jeżeli wizyta nie może się odbyć, należy ją odwołać wysyłając minimum 48h przed wizytą, w godzinach pracy Centrum Psychoterapii PRO, SMS na numer: 578-011-333 lub e-mail na adres rejestracja@cppro.pl (podając imię i nazwisko osoby umówionej). Pacjent może skorzystać z prawa zamiany wizyty w gabinecie na wizytę zdalną, w tym samym dniu i o tej samej godzinie.
  2. Wizyty, które odbywają się w poniedziałek lub wtorek mogą być odwołane w poprzedzający piątek do godz. 17:00.
  3. Odwołanie terminu wizyty w czasie krótszym niż 2 dni robocze lub niestawienie się na wizytę bez informacji na ten temat, wiąże się z pełną odpłatnością, co wynika z konieczności zarezerwowania czasu Terapeuty.
  4. Odwołanie terminu wizyty, według powyższych zasad, jest odpłatne niezależnie od wydarzeń losowych takich jak np. nagłe zachorowanie, kwarantanna, trudności z dojazdem czy sprawy rodzinne.
  5. Sesje, które nie odbywają się z powodu nieobecności Terapeuty nie wymagają opłacenia.
  6. W przypadku odwołania sesji przez Psychoterapeutę w sytuacji, gdy płatność została dokonana, nastąpi zwrot środków na konto Pacjenta w terminie do 14 dni roboczych lub w miarę możliwości zostanie zaproponowany alternatywny termin wizyty.
  7. Odwołanie dwóch kolejnych wizyt na portalu Znany Lekarz lub Halo Doctor bez podania przyczyny skutkuje anulowaniem kolejnych rezerwacji.
 1. Spóźnienie się Pacjenta na wizytę skraca czas sesji o spóźnienie. Spóźnienie wynikające ze strony terapeuty zobowiązuje terapeutę do przedłużenia aktualnej lub następnej sesji o czas spóźnienia.
 2. Rezygnacja. Pacjent ma prawo do rezygnacji z terapii w dowolnym momencie. W przypadku zamiaru Pacjenta dotyczącego zrezygnowania z psychoterapii bez wcześniejszego ustalenia tego z Terapeutą, zachęcamy do odbycia minimum jednego spotkania, służącego omówieniu dotychczasowego przebiegu terapii.
 3. Jeśli na zaplanowaną sesję partnerską zjawia się tylko jeden z partnerów, wizyta jest płatna tak, jak była zaplanowana jako partnerska. Terapeuta, w zależności od ustaleń przyjętych z parą, może odmówić przeprowadzenia sesji bez obecności obojga/obu partnerów, co nie zwalnia z opłaty za sesję.
 4. Dokumentacja psychologiczna i psychoterapeutyczna jest sporządzana według obowiązujących zasad prawnych, przechowywana w siedzibie Centrum, poufna i chroniona przed dostępem osób postronnych.
 5. Relacja terapeutyczna. Pacjenta i terapeutę obowiązuje relacja terapeutyczna, która wyklucza inne formy spotkań, np. o charakterze towarzyskim.
 6. Psychoterapeuci i Pacjenci Centrum Psychoterapii PRO będący w relacji terapeutycznej zobowiązani są do przestrzegania regulaminu i ustalonego kontraktu terapeutycznego. Kontrakt terapeutyczny zawierany jest bezpośrednio z psychoterapeutą, ustnie lub pisemnie, a jego zasady mogą nieznacznie zmodyfikować niniejszy regulamin.
 7. Pacjent wyraża zgodę, żeby różni specjaliści udzielający świadczeń zdrowotnych w ramach współpracy w Centrum Psychoterapii PRO mogli konsultować się w sprawie Pacjenta.
 8. Przerwa w terapii obejmująca dwie kolejne sesje, przy braku informacji na temat nieobecności, traktowana jest jako rezygnacja z terapii i skutkuje zwolnieniem rezerwacji terminu cyklicznych spotkań.
 9. Specjalista gwarantuje zachowanie tajemnicy zawodowej i pełnej poufności danych osobowych.
 10. W szczególnych sytuacjach, m.in. zagrożenia zdrowia lub życia ludzkiego oraz innych, w których Psychoterapeuta jest prawnie do tego zobowiązany, dane osobowe Pacjenta mogą zostać ujawnione właściwym organom i podmiotom na mocy przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego, Kodeksu Karnego i innych ustaw.
 11. W stanach zagrożenia zdrowia i życia pacjenta lub innych osób specjaliści mają prawo zatrzymać Pacjenta w Centrum Psychoterapii PRO i wezwać służby ratownicze, wg art. 21. Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego z dnia 19.08.94 r.
 12. Zapisy regulaminu mogą być raz w roku uaktualniane przez kierownictwo Centrum. Aktualny regulamin obowiązuje od 01.04.2023 oraz po podpisaniu go przez Pacjenta.

 

RODO

 

Dane pacjenta:

Nazwisko ………………………………………………………………………………………………………

Imię ………………………………………………………………………………………………………

 

Zakres danych:

nr telefonu komórkowego         ………………………………………………………………………………………….……………………

 

adres e-mail     …………………………………………………………………….……………………………………

 

nazwa użytkownika   Skype ……………………………………………………………………………………….………………………

 

dane zebrane podczas wywiadu (wiek, wykształcenie, wykonywany zawód, miejsce zamieszkania, dane zdrowotne).

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ja niżej podpisany wyrażam – zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. tzw. RODO* – dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych przez przedsiębiorcę: Centrum Psychoterapii PRO Dorota Łojewska z siedzibą w Warszawie (02-757) przy ul. Ogrodowej 39/41 lok. 20 przez okres i w zakresie niezbędnym wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa  w celu:

 • zawarcia i realizacji umowy, tj. udzielenia porady psychologicznej, postawienia diagnozy, ustalenia i realizacji planu psychoterapii;
 • komunikacji korzystania z usług psychologicznych i psychoterapeutycznych, tj. otrzymywania za pośrednictwem telefonii komórkowej i poczty elektronicznej informacji dotyczących planowanych wizyt, jak również informacji w zakresie działalności psychologicznej i psychoterapeutycznej (wysyłki dodatkowych ćwiczeń, materiałów informacyjnych drogą elektroniczną, omówienia drogą telefoniczną wysłanych materiałów; udzielenia niezbędnego wsparcia psychologicznego przy wykorzystaniu kontaktu telefonicznego lub drogą elektroniczną).
 • rozliczeń finansowych, tj. wystawianie faktur, paragonów i rachunków
 • rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń.

Mam świadomość, iż podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu realizacji usługi psychologicznej i psychoterapeutycznej. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może uniemożliwić wykonanie usługi.

Oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki, o których mowa w art. 7 RODO, tj.: zapytanie o zgodę zostało przedstawione mi w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o warunku możliwości jej rozliczalności. Zostałam/em poinformowana/y o tym, iż moje dane nie będą przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego. Uzyskałam/em informację o tym, że dane są zbierane są przez firmę Centrum Psychoterapii PRO Dorota Łojewska w Warszawie (02-757) przy ul. Ogrodowa 39/41, lok. 20, o celu ich zbierania, prawie wglądu i możliwości ich sprostowania, prawie ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz o prawie do cofnięcia udzielonej zgody, przy czym cofnięcie udzielonej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jestem świadomy tego, że dostęp do danych ma również podmiot świadczący firmie Centrum Psychoterapii PRO Dorota Łojewska usługi księgowe w zakresie określonym w przepisach prawa, jak również informatycy świadczący usługi serwisowe i administracyjne systemów informatycznych, obsługujących firmę Centrum Psychoterapii PRO Dorota Łojewska, na podstawie zawartych umów powierzenia danych. Zostałem poinformowany, że moje dane będą przetwarzane i przechowywane przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych lub aż do odwołania przeze mnie zgody na ich przetwarzanie, a gdy to nastąpi, przez okres niezbędny i w zakresie niezbędnym z uwagi na wymogi prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

Oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y o prawie wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

 

……………………………………………………………….

(czytelny podpis pacjenta)

 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)