Polityka Prywatności

strony www.cppro.pl należącej do Centrum Psychoterapii PRO, 00-873 Warszawa, ul. Ogrodowa 39/41, lok. 20 e-mail: rejestracja@cppro.pl, tel: +48-578-011-333

Informujemy, że w przypadku, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, dostępną pod adresem www.cppro.pl, przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych i dokładamy należytych starań, aby przestrzegać przysługujących Państwu praw. Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z treścią przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie).

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych i Inspektorem Ochrony Danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Psychoterapii PRO, 00-873 Warszawa, ul. Ogrodowa 39/41, lok. 20 e-mail: rejestracja@cppro.pl, tel: +48-578-011-333 (zwanym dalej: Administratorem).

Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Jeżeli odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, przetwarzamy niektóre Państwa dane osobowe w związku z korzystaniem przez nas z plików cookies na stronie internetowej oraz zapisywaniem danych o wejściu na stronę internetową (logów). W związku z tym przetwarzamy takie dane jak adres IP i dane o urządzeniu, z którego Państwo korzystają, dane o systemie operacyjnym, Państwa lokalizację czy też dane statystyczne dotyczące Państwa aktywności na stronie internetowej.

Dodatkowo posiadamy rozwiązania służące do analizy ruchu na naszej stronie internetowej i tworzenia statystyk w tym zakresie. Opierają się one o usługę Google Analytics.

Podstawą przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, a więc prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na śledzeniu aktywności na naszej stronie internetowej.

Formularz kontaktowy i poczta elektroniczna

W sytuacji, gdy korzystają Państwo z formularza na naszej stronie internetowej, kontaktują się z nami telefonicznie albo za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy wykorzystaniu danych teleadresowych podanych na stronie internetowej, przetwarzamy Państwa dane osobowe (zawarte w treści formularza, wiadomości e-mail lub podane w czasie rozmowy telefonicznej) w celu udzielenia odpowiedzi na pytania i kontakt z Państwem. Dotyczy to również sytuacji, gdy korzystają Państwo z możliwości napisania do nas za pośrednictwem Messengera.

Niezbędność przetwarzania danych w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie i kontakt z Państwem stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, a podstawą prawną do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia. W zakresie wysyłania przez Centrum Psychoterapii PRO, 00-873 Warszawa, ul. Ogrodowa 39/41, lok. 20 e-mail: rejestracja@cppro.pl, tel: +48-578-011-333 informacji handlowych na wskazany w formularzu adres e-mail, podstawą przetwarzania jest uprzednio wyrażona w tym celu zgoda.

Media społecznościowe

Posiadamy profile w ramach mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram. Jeżeli odwiedzają Państwo te profile, możemy również przetwarzać Państwa dane osobowe. Dzieje się to również w związku z np. zostawianiem polubień czy komentarzy pod naszymi wpisami lub pisaniu do nas wiadomości prywatnych. W tym zakresie przetwarzamy Państwa dane osobowe jako Administrator, a prawną podstawą przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, tzn. zasadność przetwarzania danych w związku z prowadzeniem profili w mediach społecznościowych. Tym samym, podstawą do przetwarzania danych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia.

Niezależnie od powyższego, dane osobowe które przetwarzane są w ramach Facebook i Instagram, są również przetwarzane przez Meta Platforms Ireland Limited i spółki powiązane – działają one w tym zakresie jako odrębny administrator danych osobowych. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, które wynikają z przepisów Rozporządzenia, mogą Państwo zwrócić się w tym zakresie do nas lub bezpośrednio do Facebooka i Instagrama. W przypadku, gdy zwrócą się Państwo do nas, przekażemy informacje, do których mamy dostęp, a dodatkowo możemy Państwa wesprzeć w przekazaniu pytania bezpośrednio do Facebooka Facebooka i Instagrama.

Komu mogą zostać udostępnione Państwa dane osobowe?

W związku z korzystaniem z naszej strony internetowej, możemy przekazać Państwa dane osobowe do Google Ireland Limited – podmiot ten ma dostęp do danych osobowych, które przetwarzamy w związku z tworzeniem statystyk dotyczących korzystania z naszej strony internetowej oraz wyświetlaniem reklam w ramach wyszukiwarki Google. Podmiot ten jest spółką zależną od Google LLC z siedzibą w Kalifornii, USA. Ewentualne przekazanie danych osobowych do USA może odbywać się na podstawie Standardowych Klauzul Umownych, czyli specjalnej umowy, której wzór został zaakceptowany przez Komisję Europejską.

Czas przechowywania danych osobowych

Staramy się przechowywać Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak długo są one nam rzeczywiście niezbędne – po tym czasie je usuwamy. Dlatego możemy poinformować Państwa, że co do zasady:

jeżeli weszli Państwo na naszą stronę internetową, przetwarzamy Państwa dane osobowe tak długo, jak korzystają Państwo ze strony,

jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przetwarzamy dane do momentu cofnięcia tej zgody lub zaprzestania prowadzenia działań, w związku z którymi została zebrana taka zgoda.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu prawa do:

żądania dostępu do swoich danych osobowych,

żądania sprostowania swoich danych osobowych,

żądania usunięcia swoich danych osobowych,

żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

przeniesienia swoich danych osobowych, w zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody,

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,

w zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody – cofnięcia zgody w każdym momencie, co nie będzie miało wpływu na prawidłowość przetwarzania danych przed momentem cofnięcia zgody,

wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nie przetwarzamy Państwa danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji opartego na profilowaniu. Ewentualne kierowanie reklam za pośrednictwem portali społecznościowych może opierać się wyłącznie na ogólnych kryteriach i nie łączy się z podejmowaniem decyzji.

Pliki Cookies

W związku z tym, że odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, na Państwa urządzeniu mogą zostać zapisane stosowane przez nas pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki, umożliwiające lub ułatwiające korzystanie z niektórych funkcji strony internetowej. Mogą być zapisywane na Państwa urządzeniu bezpośrednio przez nas lub przez podmioty trzecie, z którymi współpracujemy. W ramach korzystania z plików cookies możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, w szczególności takie jak adres IP, historia korzystania przez Państwa ze strony internetowej, czy też informacje o używanym przez Państwa urządzeniu lub oprogramowaniu. Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy również inne, podobne do plików cookies technologie optymalizujące ich działanie, w związku z którymi może dojść do przetwarzania danych osobowych. Jeżeli w niniejszej polityce odnosimy się do plików cookies, oznacza to również podobne do plików cookies technologie. Pliki cookies służą do kontroli ruchu na naszej stronie internetowej, tworzenia statystyk w zakresie korzystania ze strony przez jej użytkowników, podejmowaniu działań marketingowych, zapobieganiu błędom i usterkom technicznym, zapewnieniu bezpieczeństwa strony czy też zapobieganiu nadużyciom i naruszeniom prawa.

W przypadku ograniczenia stosowania plików cookies, korzystanie z poszczególnych usług świadczonych przez nas może mieć charakter ograniczony, a w niektórych wypadkach może okazać się niemożliwe.

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Centrum Psychoterapii PRO Dorota Łojewska polegają na przeprowadzeniu wywiadu, sporządzeniu diagnozy, opinii, przeprowadzeniu konsultacji, psychoterapii, psychoanaliz lub terapii.

Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie w celu przeprowadzenia konsultacji, psychoterapii, psychoanalizy lub terapii, a także komputerowo w celu stworzenia zapisu oraz sporządzenia opinii, opisania wyników diagnozy lub napisania zaświadczenia.

Okres przechowywania danych:

Staramy się przechowywać Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak długo są one nam rzeczywiście niezbędne. Państwa dane osobowe są chronione i objęte tajemnicą zawodową zawodu psychologa, psychoterapeuty i lekarza. Z wyjątkiem pisemnego nakazu sądowego, żaden inny podmiot zewnętrzny nie jest odbiorcą Państwa danych.

W sytuacji wystawienia faktury za usługę, Państwa dane zostają przekazane do biura rachunkowego.